Waarheen met je regenwater?

DS Plastics biedt een oplossing voor elk van de 4 volgende stappen:

Stap 1. Hergebruik

Regenwater opvangen en hergebruiken is eigenlijk vanzelfsprekend. Terwijl in grote delen van de wereld drinkbaar water een onbereikbare luxe is, spoelen we er hier ons toilet mee door. Dit is ethisch, maar ook economisch niet langer te verantwoorden, want drinkwater produceren is een dure aangelegenheid en bovendien hebben we in België geen overschot aan water.

Regenwater gebruiken kan voor alle toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit nodig is. Om het toilet door te spoelen, voor de wasmachine, in de tuin, om te poetsen,... Als je voor deze toepassingen regenwater gebruikt, verbruik je al gauw 50% minder drinkwater.

Ben je verplicht om een regenwaterput te plaatsen, dan zal die vaak ook een bepaald minimumvolume moeten hebben. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening legt hier een aantal regels op. In de bouwvergunning zal vermeld staan wat de minimale en/of maximale inhoud van de regenwaterput moet zijn.

Stap 2. Infiltratie

Regenwater laten infiltreren betekent dat je het regenwater op een of andere manier de kans geeft terug in de grond te dringen. Het is eigenlijk niet meer dan het herstellen van een verstoord natuurlijk patroon. Regen dringt gewoon in de bodem waarop het valt, en vult op die manier de grondwatervoorraden opnieuw aan. In het volgebouwde Vlaanderen krijgt het regenwater hier steeds minder de kans toe. Regenwater laten infiltreren kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van onze grondwatervoorraden en het tegengaan van de verdroging.

Overweeg zeker infiltratie als je woning in infiltratiegevoelig gebied ligt. Dat wil zeggen dat het type bodem infiltratie mogelijk maakt. Je kan dit op eenvoudige wijze nagaan op de watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden. Bovendien kan je met infiltratie vermijden dat je een extra buis moet aanleggen tot aan de straat, wat heel wat kosten kan uitsparen.

Als je door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht wordt een regenwaterput te plaatsen, ben je ook verplicht de overloop van die regenwaterput te infiltreren.

Stap 3. Buffering

Als je regenwater gaat bufferen, zorg je ervoor dat bij grote regenbuien het water even opgespaard wordt, om het nadien vertraagd af te voeren. Op die manier ontlast je het rioolstelsel op een cruciaal moment en verhinder je mee dat lager gelegen gebieden onder water komen te staan. Om van buffering te spreken is het wel belangrijk dat de buffervoorziening nog capaciteit heeft op het moment van de regenbui.

"Aanpakken regelmatige wateroverlast is zaak van iedereen"

Een regenput maken of een oprit waterdoorlatend maken, burgers moeten weten dat het op die manier aanpakken van regelmatige wateroverlast en het voorkomen van waterschaarste een zaak is van en voor iedereen. Dat zeggen internationale waterexperts en dat beaamt ook Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).

http://deredactie.be/permalink/1.2685384

 

Stap 4. Aansluiting op straat

De mogelijkheden die hierboven beschreven worden helpen ons milieu een eind vooruit. Maar op heel kleine percelen is het niet altijd mogelijk om het regenwater ter plaatse te houden. Een laatste optie is dan aansluiten op de riolering in de straat. Dat kan een gescheiden riolering zijn, waar je dan aansluit op de regenwaterafvoer. Maar het kan ook nog een gemengd stelsel zijn, waar je dan aansluit op de gemengde leiding, in afwachting van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel.

DS Plastics staat in voor de productie van diverse waterbehandelingen producten:

 • Septische putten in PE (polyethyleen)
 • IBA systeem , huishoudelijk afvalwaterzuiveringsstation
 • Vetafscheiders in PE
 • Olie en benzine afscheiders in PE

Wat is de functie van een septische put ?

Doordat het afval van de lucht afgesloten is, begint een anaeroob (in afwezigheid van zuurstof) bacterieel rottingsproces dat bijna de helft van de massa afval afbreekt. Dit resulteert in een vaste materie die langzaam naar de bodem van de put zinkt, en een klare vloeistof die afgevoerd wordt via een overloop naar de riolering. Afhankelijk van hoeveel afvalwater in de put terecht komt, moet dat bezinksel soms weggevoerd worden omdat de put anders vol raakt.

Opvangen van grote vuildebieten. Als de rioleringen te weinig afwatercapaciteit hebben (door een te kleine diameter van de leidingen), of als de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet de capaciteit heeft om alle vuillast in één keer te ontvangen fungeert de septische put als tijdelijke opslagbak.

Wat doet een IBA systeem (VECO CLEAR)?

Een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA.

Huishoudelijk afvalwater bevat organisch materiaal, zwevende stoffen en nutriënten zoals ammonium en fosfaat. Een IBA is ontworpen om zo veel mogelijk organisch materiaal uit het afvalwater te halen dat anders bij afbraak opgeloste zuurstof uit het afvalwater zou onttrekken.

Een IBA verwijdert ook zwevende stoffen, maar biedt geen garantie voor het verwijderen van ammonium. De verwijdering van ammonium en andere vormen van stikstof is afhankelijk van de temperatuur, zodat de zuiveringsefficiëntie van een IBA varieert per seizoen. Een IBA maakt onder andere gebruik van opgeloste zuurstof om het afvalwater te zuiveren.

Wat is de functie van een Vetafscheider?

Een afscheider is een scheidingsput in het rioolstelsel die dient om bezinkbaar en drijvend vuil uit het afvalwater te halen. Zo wordt voorkomen dat bepaalde ongewenste stoffen het rioolstelsel verstoppen of beschadigen. Vooral vet kan doordat het na biologische afbraak in het rioolstelsel vetzuren vormt het riool aantasten. Vet kan ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie onnodig belasten of bij overstort door hevige regenbuien in het oppervlaktewater terechtkomen.

Wat is de functie van een KWS afscheider (olie-en benzine afscheider)?

Bedrijven dienen bij lozing van afvalwater op het riool afscheiders te gebruiken. De voor het milieu schadelijke stoffen worden daarmee uit het water afgescheiden en opgeslagen. Een afscheidingsinstallatie bestaat uit twee putten of twee afzonderlijke ruimten in een put: de slibvangruimte (ook wel slibvanger of slibvangput genoemd) en de olie- afscheider. Er zijn ook geïntegreerde afscheiders mogelijk waarbij beide ruimten zijn gecombineerd.

DS Plastics biedt een uitgebreid gamma aan kunststofputten voor inspectie en onderhoud van uw riolering, volgens de BENOR norm

Ondanks alle maatregelen zal er in een riolering steeds bezinking aanwezig zijn waardoor het steeds zal moeten gereinigd worden. Hierdoor zijn DS inspectieputten een onmisbaar deel van het rioleringsstelsel. Bovendien kunnen deze putten ook dienen als reukafsnijders voor hinderlijke rioolgeuren (sifonputten) of het tegenhouden van vaste bestanddelen (bezinkput).

PVC STANDAARD INSPECTIEPUTTEN

De PVC toezichtputten zijn ideaal voor een snelle en gebruiksvriendelijke aansluiting. Ze zijn gemakkelijk te transporteren. De putten zijn waterdicht net als de verbindingen, aansluitingen, sifons,… Ze voldoen aan het BENOR keurmerk wat je op elke put terugvindt via de sticker. Elke put bevat tevens zijn productiedatum als traceringsmechanisme. De geprefabriceerde PVC-toezichtsputten worden geproduceerd uit rioleringsbuizen die zelf een BENOR keurmerk hebben. Deze unieke toezichtsput wordt standaard voorzien in de volgende diameters; ø250, ø315 & ø400 mm. Grotere diameters zijn beschikbaar op maat. De putten worden voorzien van een profielbodem of een vlakke bodem.

De toezichtsputten van DS Plastics zijn standaard vanuit de productie voorzien van een rubber dichting voor het eenvoudig, waterdicht ophogen van de put. Een meerwaarde voor de plaatser.

PVC OPHOOGSTUKKEN

Met behulp van een opzetstuk kan het putlichaam tot de gewenste hoogte verlengd worden. Het ophoogstuk is eenvoudig te plaatsen op de toezichtput d.m.v. de rubber dichting die op de toezichtsput of het ophoogstuk is ingebouwd. Deze rubber dichting zorgt voor een gemakkelijke, waterdichte aansluiting tussen inspectieput en ophoging. Dankzij deze technologie is er geen verlijming meer nodig wat een gegarandeerde meerwaarde is op de werf, zowel naar zekerheid van waterdichtheid als naar tijdswinst.

PVC PREFAB MAATWERK

Naast een grote reeks van standaardmodellen, biedt DS Plastics u ook de mogelijkheid tot maatwerk. Wenst U een andere hoogte, andere diameters (ø250, ø315, ø400, ø500 & ø630 mm), andere posities van aansluitingen, met of zonder ophoogkraag, met sifon, met terugslagklep zowat alles is mogelijk met de DS Plastics toezichtputten.

MDPE CONTROLEPUTTEN / TOEZICHTPUTTEN

Het lichaam en de bodem van de inspectieputten zijn vervaardigd van polyethyleen MDPE.
De onderdelen worden binnenshuis vervaardigd door onze productiemethode rotatiegieten. Nadien worden ze geassembleerd en gelast om tot een afgewerkte put te komen.
Dankzij de diverse basiselementen, kunnen ze gemaakt in verschillende diameters 600mm, 800mm, 1000mm

De verschillende elementen van een MDPE inspectieput zijn:

 • Het bodemelement: bolvormig
 • Opzetstukken op gewenste lengte
 • Reductiestukken voor putten diameter 800 en 1000 
 • Diverse aansluitingen (spie aansluitingen, sifonaansluitingen, overstortaansluiting) - flenzen (waterkeringsflens, verankeringsflens) - buis - drainage - ingebouwde terugslagklep - schuifafsluiter - Stijgtreden

HDPE CONTROLEPUTTEN / TOEZICHTPUTTEN

Het lichaam, bodem en aansluitingen van de inspectieputten zijn vervaardigd van polyethyleen HDPE.
De putten worden vervaardigd uit HDPE rioleringsbuizen van ø250 tot en met ø1200. De HDPE buis (lichaam van de put) wordt op gewenste hoogte afgezaagd.
Om de aansluitingen te verwezenlijken worden PE- buisstukken door middel van extrusielas aangebracht op het PE buislichaam, dit kan op diverse posities en hoogtes.
De vlakke bodem, uit plaatmateriaal, wordt eveneens via extrusielas aangebracht.
In HDPE putten kan men ook, indien gewenst, een stroomprofielbodem aanbrengen (extrusielas) wat in verschillende vormen kan worden uitgewerkt (L, Y, IY of rechtstroomprofiel) 

De verschillende elementen van een HDPE inspectieput zijn:

 • Buislichaam uit HDPE
 • HDPE buisstukken
 • Vlakke bodem uit plaatmateriaal (of stroomprofiel-bodem)
 • Diverse aansluitingen (spie aansluitingen, sifonaansluitingen, overstortaansluiting) - flenzen (waterkeringsflens, verankeringsflens) - buis - drainage - ingebouwde terugslagklep - schuifafsluiter - Stijgtreden

 

DS Plastics biedt een uitgebreid gamma aan met aansluitingen, geschikt voor de doorvoer van de verschillende nutsvoorziendingen: Aardgas, telefoon, kabelnet (TV, Internet ...), elektriciteit en water.

DS Plastics biedt een uitgebreid gamma aan kunststof mazouttanks voor veilige brandstofopslag. Onze mazouttanks voldoen aan de strengste normen. Wij bieden zowel bovengrondse als ondergrondse tanks aan.